Gemeenten Oldambt en Kompanjie

Gemeenten Oldambt en Kompanjie

De gemeenten Veendam en Winschoten hebben hun inkoopadviesbehoefte Europees aanbesteed en dat heeft voor beide gemeenten geresulteerd in een contract met CBP. Een van de doelstellingen was: inkoopsamenwerking op alle gebieden (beleid - aanbesteden - kennisdelen). Spoedig daarna werd bekend dat Winschoten zou gaan herindelen met de Gemeenten Scheemda en Reiderland. Vooruitlopend daarop is CBP toen al betrokken geweest bij gezamenlijke aanbestedingen van de te herindelen gemeenten. Op 1 januari 2010 was de herindeling een feit en gingen de drie gemeentes verder onder de naam ‘gemeente Oldambt’.

In Veendam voltrok zich op geheel andere wijze toch een gelijksoortig traject. Na de uiteindelijk mislukt poging de BMPV gemeentes te laten samenwerken is in 2010 besloten dat de gemeentes Veendam en Pekela ambtelijk samengaan. Sinds 1 februari 2011 hebben deze gemeentes één ambtelijke organisatie onder de naam De Kompanjie. Verschil met Oldambt is dat de gemeenten zelfstandig blijven bestaan, al bestaan ze slechts uit het College van B&W, de gemeentesecretaris, de griffier en een enkele beleidsambtenaar. De andere uitvoerende taken worden door De Kompanjie uitgevoerd.
 
Beide organisaties staan voor een grote uitdaging. Vrijwel alle contracten dienen opnieuw aanbesteed cq. in de markt gezet te worden. En omdat in beide gevallen de volumes behoorlijk groter zijn, betekent dat veel meer Europees- dan wel Openbaar aanbesteden. Een van de bijkomende doelstellingen is zeker in deze tijd van bezuinigen: besparen op inkoop. Door CBP is daartoe in 2010/begin 2011 een haalbaarheidsonderzoek inkoopbesparingen uitgevoerd voor Gemeente Oldambt. Het onderzoek heeft aangetoond dat die haalbaarheid er is en het College heeft het voorstel tot uitvoering unaniem geaccordeerd en inkoop Oldambt opdracht gegeven dit in samenwerking met CBP, dat nog een contract met Gemeente Oldambt had, uit te voeren.

Omdat de situatie bij De Kompanjie vergelijkbaar is en de inkoopfunctie daar ook door CBP wordt uitgevoerd zijn de kansen op samenwerking aanzienlijk. Inmiddels hebben in Oldambt gesprekken plaatsgevonden met alle managers en ook bij hen was behoefte aan samenwerking daar waar dat mogelijk is. Zo worden twee vliegen in één klap gevangen: efficiëntere en doelmatiger uitvoering van aanbestedingstrajecten en volumevergroting dat moet leiden tot extra goede condities in de nieuwe contracten.
 
Het is prachtig dat CBP daar in de komende jaren mede uitvoering aan mag geven.

Gerelateerde diensten/productgroepen