De hoogste rechter spreekt

Datum: April 16, 2015
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP

In dit arrest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) zich uitgesproken over hoe dient te worden omgegaan met een potentieel belangenconflict. Het Hof oordeelt dat de aanbestedende dienst moet nagaan of er feiten dan wel omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot een potentieel belangenconflict. Mochten deze aanwezig zijn, dient de aanbestedende dienst passende maatregelen te nemen om een dergelijk conflict te voorkomen dan wel te beëindigen. Indien een (afgewezen) inschrijver aan de hand van objectieve gegevens kan aantonen dat er twijfel kan bestaan over de onpartijdigheid van de beoordelingscommissie van de aanbestedende dienst, dient de aanbestedende dienst alle relevante omstandigheden te onderzoeken en passende maatregelen te treffen om dit te voorkomen. In een voorkomend geval kan de aanbestedende dienst partijen verzoeken om bepaalde informatie en bewijsmateriaal te verstrekken.

Uit deze uitspraak volgt dan ook dat er een actieve onderzoeksplicht rust op de aanbestedende dienst om belangenconflicten te voorkomen dan wel te beëindigen. Dit betekent dan ook dat wanneer een (afgewezen) inschrijver aantoont dat er sprake is van een belangenconflict, niet van deze ondernemer mag worden verwacht dat hij voorts aantoont dat door deze belangenverstrengeling ook daadwerkelijk de concurrentie is vervalst.