Rechtbank Gelderland beperkt vrijheid bij opstellen gunningscriteria

Datum: January 28, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Steven Dijksma

Op 24 januari jl. heeft de voorzieningenrechter vonnis gewezen in een zaak waarin een gemeente een aanbesteding op EMVI had uitgeschreven met een (zeer) beperkte weging op kwaliteit.
Gedurende de aanbestedingsprocedure heeft < partij A >  een klacht ingediend waarin zij klaagt dat de gemeente feitelijk een laagste prijs als gunningscriterium hanteert.
De commissie van aanbestedingsexperts geeft < partij A >  gelijk. De gemeente kan zich niet vinden in het advies en heeft klagende partij laten weten dat zij de aanbesteding niet zal intrekken en zij voornemens is de opdracht te gunnen aan < partij B > . Hierop is < partij A > een kort geding gestart.
 
Het oordeel:
De voorzieningenrechter volgt de Commissie van Aanbestedingsexperts bij de constatering dat er feitelijk sprake is van het gunningscriterium laagste prijs, bij gebreke van inhoudelijke weerlegging vanuit de gemeente. Daarnaast constateert de voorzieningenrechter, ten overvloede, dat in de aanbestedingsdocumenten de motivering niet is opgenomen waaruit de noodzaak blijkt waarom er in dit geval gekozen dient te worden voor het gunningscriterium Laagste Prijs. De gemeente heeft daarmee in strijd gehandeld met artikel 2.114 Aanbestedingswet 2012 door [feitelijk] het criterium van de Laagste Prijs in plaats van het criterium EMVI te hanteren. Dat betekent dat de opdracht onrechtmatig is aanbesteed en dat het op deze aanbesteding gebaseerde gunningsvoornemen van de gemeente onrechtmatig is.
 
Conclusie CBP:
Hieruit vloeit voort dat een toepassing van EMVI-criteria met een zeer beperkte weging van de kwaliteit door de rechter aangemerkt kan worden als een aanbesteding op laagste prijs.
De vrijheid van een aanbestedende dienst om aan het subcriterium prijs (veel) meer gewicht toe te kennen dan aan kwalitatieve subcriteria is daarmee dan ook ogenschijnlijk aanzienlijk ingeperkt.
In geval van twijfel adviseren wij een dergelijke (af)weging te motiveren in  de aanbestedingsdocumenten.
 
 
Voor de volledige uitspraak:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:454