ACM communiceert via Het Signaal

Datum: April 1, 2014
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is medio 2013 opgericht en is een samenvoeging van de OPTA, NMa en Consumentenautoriteit. De ACM is de markttoezichthouder voor de Nederlandse economie op vele terreinen. Met Het Signaal geeft de ACM een bijdrage aan maatschappelijke discussies op de terreinen waarop zij acteert. Daarbij geeft zij zo ook invulling aan haar eigen wens om meer (informeel) met consumenten en bedrijven te communiceren.

In haar eerste Signaal gaat de ACM in op de belangrijkste algemene ontwikkeling die zij signaleert, de terugtredende overheid. Hierdoor worden burgers en ondernemingen onder meer in staat worden gesteld om (ook) in samenwerkingsverband publieke belangen na te streven. Hoewel samenwerkingsvormen die het publieke belang nastreven benoemenswaardig zijn, wijst de ACM erop dat de terugtredende overheid ook leidt tot minder regels en dus mogelijk tot meer toezichtinspanningen. Wanneer ondernemingen gezamenlijk een publiek belang nastreven moeten zij bijvoorbeeld rekening houden met het kartelverbod en dus met de ACM.

Andere onderwerpen die de ACM bespreekt zijn: de ontwikkelingen in de sectoren energie, spoor en telecom en de wisselwerking tussen civiele en publieke handhaving van het mededingingsrecht.

Het Signaal kunt u downloaden via https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/12711/Het-Signaal-2014/