Niet op de juiste wijze geklaagd: klacht niet ontvankelijk

Datum: May 31, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Martine Konijnenberg

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een klacht niet in behandeling genomen omdat de klagende partij onvoldoende duidelijk had gemaakt aan de beklaagde partij wat het verband was tussen de klacht en de Aanbestedingswet.

De klagende partij had in het klachtenformulier voldoende duidelijk gemaakt waar de klacht over ging en dat die klacht betrekking had op het handelen of nalaten van de beklaagde dat binnen de werkingssfeer van Aanbestedingswet valt. Echter heeft de klagende partij verzuimd om in de brief aan de beklaagde dat laatste, het verband tussen de klacht en de Aanbestedingswet, voldoende duidelijk te maken, waardoor de Commissie de klacht niet in behandeling heeft genomen.

 Op grond van artikel 8 lid 1 van het reglement van de Commissie, neemt de Commissie alleen klachten in behandeling wanneer de klager deze reeds aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt en hij de wederpartij in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn te reageren op de klacht. De Commissie kan hiervan afwijken wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Nu de Commissie een klacht niet in behandeling heeft genomen omdat het verband tussen de klacht en de Aanbestedingswet niet voldoende duidelijk kenbaar was gemaakt, kan de conclusie worden getrokken dat de Commissie enkel klachten in behandeling neemt welke reeds ‘voldoende duidelijk kenbaar’ zijn gemaakt bij de wederpartij, tenzij er natuurlijk sprake is van bijzondere omstandigheden. Het is echter (nog) niet duidelijk wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden.