Circulaire rijksoverheid proportioneel

Datum: October 4, 2013
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Begin september heeft de schrijfgroep Gids proportionaliteit gereageerd op de circulaire ‘Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de drempelwaarde’. Uit de circulaire lijkt te volgen dat bij de keuze voor de aanbestedingsprocedure niet hoeft te worden gehandeld conform de Gids proportionaliteit, maar dat slechts door de aanbestedende dienst naar de circulaire verwezen hoeft te worden. De schrijfgroep stelt dat dit niet correct lijkt en kan zich niet voorstellen dat een circulaire prevaleert boven de wet.

Afgelopen donderdag heeft de Minister van Economische Zaken (Kamp) met een Kamerbrief gereageerd op dit bericht. Hij benadrukt dat de wet uiteraard in alle gevallen prevaleert boven een circulaire. De Aanbestedingswet en Gids proportionaliteit geven de kaders waarbinnen de aanbestedende dienst haar eigen aanbestedingsbeleid kan vaststellen. Met de circulaire poogt de rijksoverheid de grensbedragen voor de te hanteren aanbestedingsprocedure zoveel mogelijk te harmoniseren om zodoende een consistente werkwijze binnen de rijksoverheid naar de marktpartijen toe te creëren en hun administratieve lasten zo veel mogelijk te verminderen. Bij de gekozen grenswaarden is aansluiting gezocht bij het Voorschrift 3.4A uit de Gids proportionaliteit. Daarnaast geeft de circulaire duidelijk aan dat de aanbestedende dienst zelf per opdracht moet bekijken of de betreffende procedure ook de meest aangewezen procedure is.

Wanneer de circulaire wordt gevolgd kan de aanbestedende dienst ter motivering naar ondernemers toe in beginsel volstaan met een verwijzing naar de circulaire. Aangezien dit het geval is dient de circulaire ook een gedegen onderbouwing te bieden voor de keuze van de procedure. Daarom zal de circulaire op dit punt verder worden onderbouwd. Kamp geeft verder aan dat marktpartijen uiteraard van mening kunnen zijn dat er in een specifieke situatie sprake is van onvoldoende motivering, dit kunnen zij voorleggen aan de Commissie van aanbestedingsexperts of de rechter. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of door de rijksoverheid met de circulaire voldoende invulling aan het wettelijke kader wordt gegeven.

 De Kamerbrief is gedeeld met de schrijfgroep Gids proportionaliteit. Zij hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in deze reactie.

 De Kamerbrief kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/03/kamerbrief-met-reactie-op-bericht-schrijfgroep-gids-proportionaliteit.html