Verkiezingprogramma's en aanbesteden: een overzicht

Datum: September 3, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Pianoo

Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over aanbesteden? PIANOo heeft een overzicht gemaakt van de standpunten uit de (concept)verkiezingsprogramma's.
 

PvdA

 • Het MKB moet toegang krijgen tot overheidsaanbestedingen. Dat stimuleert innovatie en competitie met grotere bedrijven. De overheid waakt voor een onnodige stapeling van ervaringsvereisten en het stellen van te hoge vermogenseisen om innovatie te stimuleren. 
 • Het inkoopbeleid van overheden moet fors beter. Te vaak wordt de overheid onnodig op hoge kosten gejaagd door slecht opdrachtgeverschap. Dit moet sterk verbeteren. 
 • De overheid geeft het goede voorbeeld door bij elke aankoop of aanbesteding zoveel mogelijk te kiezen voor een duurzame aanbieder, voor het bewuste product of de betrokken dienst.
 • Bij de inkoop door het rijk wordt het criterium ingevoerd dat bij vergelijkbare prijzen zo veel mogelijk het meest duurzame alternatief wordt gekocht. 
 • De PvdA is er op tegen dat gemeenten verplicht zijn de thuiszorg aan te besteden. Wanneer een gemeente daar toch voor kiest, moeten arbeidsvoorwaarden van alle werknemers meegewogen worden. 
 • Het aanbesteden van het openbaar vervoer in de steden is geen verplichting. 
 • De overheid hanteert als werkgever sociale normen bij aanbestedingen.
 • Instellingen die subsidie van de overheid ontvangen, moeten bij hun aanbestedings- of inkooptrajecten eisen gaan stellen aan de inzet van mensen die anders moeilijk aan de slag komen, zoals arbeidsgehandicapten en langdurig werkelozen.  

CDA

 • Bij toepassing van aanbestedingsregels dienen ook MKB-bedrijven een reële kans te krijgen op een opdracht van de overheid. Daarbij dient de EU regelgeving niet strenger te worden toegepast dan noodzakelijk.

GroenLinks

 • De overheid ondersteunt op alle mogelijke manieren maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid gaat groen aanbesteden en koopt alleen nog maar duurzame producten en diensten. 
 • Bij inkopen en aanbesteden geven overheden het goede voorbeeld, door voorwaarden te stellen die overeenkomen met keurmerken als Fairtrade, Beter Leven, Forest Stewardship Council, Marine Stewardship Council en EKO.
 • De regering pleit voor bindende Europese afspraken over het stellen van redelijke eisen bij aanbestedingen door overheden, zodat ook kleinere bedrijven een eerlijke kans krijgen om overheidsopdrachten uit te voeren.

SP

 • De lopende hervorming van de Europese aanbestedingsregels moet erop gericht zijn dat nationale, regionale en lokale overheden voorwaarden kunnen stellen t.a.v. duurzaamheid en arbeidsvoorwaarden. De regels worden vereenvoudigd, zodat de administratieve lasten zowel voor de overheid als voor het midden- en kleinbedrijf worden verminderd. Bij publieke diensten mogen de aanbestedingsregels niet worden misbruikt om privatisering door te drukken.
 • Bij ingewikkelde ICT-projecten zijn aanbestedingen vaak een verkeerd middel om een goede partner te vinden. De overheid doet er goed aan om in open overleg met het bedrijfsleven te werken aan goede ICT-oplossingen, die technisch kloppen en binnen het budget blijven. 
 • Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om bij aanbestedingen voorwaarden te stellen voor banen voor werkzoekenden.
 • De verplichte aanbesteding in het openbaar vervoer wordt afgeschaft. Provincies en gemeenten krijgen de mogelijkheid om het stads- en streekvervoer door een eigen nutsbedrijf te laten verzorgen. 

VVD

 • Het openbaar vervoer in de drie grote steden wordt verplicht aanbesteed. De belangen van reizigers worden in uitvoeringscontracten (concessies) neergelegd. Het vervoer per bus, tram en metro wil de VVD volledig door particuliere bedrijven laten uitvoeren. 
 • Regionale stoptreinen (sprinters) worden samen met ander regionaal vervoer aanbesteed, zodat er goede aansluitingen zijn. 
 • Alle treinen, bussen, trams en stations moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Deze eisen moeten in de aanbesteding worden opgenomen. 

D66

 • Aanbestedingen staan open voor MKB'ers en ZZP'ers.
 • Gemeenten moeten zorgaanbieders selecteren op zowel prijs als kwaliteit. D66 wil dat iedere gemeente expliciete kwaliteitscriteria opstelt bij het aanbesteden van zorgcontracten. 
 • De overheid moet zelf standaard duurzaam inkopen. 

PVV

 • Geen verplichte aanbesteding openbaar vervoer in de grote steden
 • Geen Europese aanbestedingen 
 • Stoppen met duurzaam inkopen. Duurzaam is een ander woord voor duur. 

ChristenUnie

 • Bij de aanbesteding van overheidsopdrachten worden in contracten afspraken gemaakt over de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return prestatieladder). 
 • Meer mogelijkheden voor het MKB om mee te doen aan overheidsaanbestedingen: minder papierwerk, minder clustering van opdrachten en geen onnodig zware gunningseisen. 
 • Overheidsinstanties geven het goede voorbeeld: 100 procent duurzaam wordt de norm bij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid.
 • Bedrijven worden uitgesloten van aanbestedingen, als zij geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de productieketen te voorkomen. 
 • Hergebruik van materialen wordt door de overheid meegenomen in aanbestedingseisen. 
 • CU kiest voor het ondersteunen van de voortgang op het gebied van MVO, door innovatief inkoopbeleid van de overheid via een agentschap Duurzaam Inkopen. 

PvdD

 • De Partij voor de Dieren wil dat de overheid het goede voorbeeld geeft via haar inkoopbeleid. 100% duurzaam inkopen wordt de norm voor de overheid. 
 • Bij aanbestedingen door de overheid worden harde duurzaamheidscriteria gehanteerd.
 • Nieuwe en kleinere bedrijven komen gemakkelijker in aanmerking voor opdrachten van de overheid.
 • Door duurzame innovaties in te kopen jaagt de overheid nieuwe economische bedrijvigheid aan en geeft zo duurzame innovaties de kans om door te breken op de markt.
 • Voedsel in de bedrijfsrestaurants van overheidsgebouwen wordt biologisch en regionaal of fairtrade geproduceerd en er wordt ten minste één vlees- en visloze dag ingevoerd.