Internetconsultatie ontwerp Klachtenregeling en Richtsnoeren Leveringen en Diensten

Datum: November 1, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer het wetsontwerp Aanbestedingswet en het concept Aanbestedingsbesluit aangenomen. Indien het advies van de Raad van State voor eind november wordt verwerkt, dan zullen beide op 1 januari 2013 in werking treden. Woensdag, 31 oktober, heeft de minister de ontwerp Klachtenregeling en Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd voor consultatie. Beide ontwerpen zijn opgesteld door een schrijfgroep waarin aanbestedende diensten en ondernemers zijn vertegenwoordigd. Na consultatie zullen de schrijfgroepen de ontwerpen waar nodig en gewenst aanpassen c.q. aanvullen. 

Klachtenregeling Aanbesteden
De klachtenregeling biedt een kader voor aanbestedende diensten en ondernemers bij de afhandeling van klachten over aanbestedingen en is een interne regeling die door aanbestedende diensten individueel kan worden gehanteerd. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid dat aanbestedende diensten klachten over ondernemers aan de orde stellen (eerste deel van de Klachtenregeling Aanbesteden). In het tweede deel van de klachtenregeling wordt het kader voor de in te stellen Commissie van Aanbestedingsexperts gegeven.

 Het ministerie vraagt uw inbreng en zienswijze op de onderstaande vragen:

  1.  In hoeverre kunnen aanbestedende diensten en ondernemers in de praktijk uit de voeten met de standaard klachtenregeling voor aanbestedende diensten, en de Commissie van Aanbestedingsexperts?
  2. Zijn er naar uw mening mogelijkheden om de Klachtenregeling Aanbesteden nog beter te laten aansluiten bij de praktijk? Zo ja, op welke wijze?

 Het consultatiedocument met bijlagen kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/brieven/2012/10/31/consultatiedocument-klachtenregeling-aanbesteden.html. Reacties op het consultatiedocument kunnen per e-mail (en per post) t/m woensdag 28 november 2012 worden ingediend bij a.e.verhulsdonck@mineleni.nl.

Richtsnoeren Leveringen en Diensten
De Richtsnoeren Leveringen en Diensten hebben tot doel te komen tot uniformering en verbeterde naleving voor aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten (zowel boven als onder de Europese drempel). De richtsnoer zal in eerste instantie geen verplichtend karakter krijgen. Als echter bij de evaluatie (na twee jaar) blijkt dat de richtsnoer niet tot voldoende uniformering onder de Europese drempelwaarde heeft geleid, kan de richtsnoer verplicht gesteld worden voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde

 Het ministerie vraagt uw inbreng en zienswijze op de onderstaande vragen:

  1. In hoeverre zijn de Richtsnoeren een voldoende praktisch en handzaam kader voor aanbestedingen op het gebied van leveringen en diensten? Bent u van mening dat de richtsnoeren voor leveringen en diensten een praktisch handvat bieden en mogelijke knelpunten tijdens de aanbestedingsprocedure helpen voorkomen?
  2. In hoeverre dragen de richtsnoeren naar uw mening bij aan meer uniforme aanpak en een verbeterde naleving van aanbestedingen voor leveringen en diensten?

 Het consultatiedocument met bijlagen kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/brieven/2012/10/31/consultatiedocument-richtsnoeren-leveringen-en-diensten.html. Reacties op het consultatiedocument kunnen per e-mail (en per post) t/m woensdag 28 november 2012 worden ingediend bij s.j.vansluis@mineleni.nl.