Internetconsultatie Eigen Verklaring

Datum: November 9, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

In de Aanbestedingswet is in het kader van lastenreductie bepaald dat aanbestedende diensten gebruik maken van een uniform vastgestelde eigen verklaring. In de eigen verklaring verklaart een inschrijver dat hij voldoet aan de gevraagde uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. De aanbestedende dienst vraagt alleen aan de winnende inschrijver of de geselecteerde gegadigden originele bewijsstukken aan te leveren ter bewijs. Door het ministerie zijn twee ontwerp Eigen Verklaringen opgesteld, één voor aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarde en één voor aanbestedingen beneden deze drempelwaarde.

 Het ministerie vraagt uw input en zienswijze op de onderstaande vragen.

1. De eigen verklaring moet zowel boven als onder de Europese drempelwaarden worden gehanteerd. Boven en onder de Europese drempelwaarden gelden verschillende regimes. Zo schrijft de wet alleen boven de drempelwaarden voor welke uitsluitingsgronden gehanteerd moeten/mogen worden. Onder de drempelwaarden is dat in principe vrij. Om voor ondernemers en aanbestedende diensten duidelijk te maken welke regels op hen van toepassing zijn, is gekozen voor twee modellen: een model voor boven en een model voor onder de Europese aanbestedingsdrempels.
Andere mogelijkheden zijn:
a.       Er komt 1 model waarin zowel de uitsluitingsgronden boven als onder de drempel zijn opgenomen. De aanbestedende dienst geeft dan aan of de uitsluitingsgronden boven of onder de drempel van toepassing zijn.
b.       Er komt 1 model waarin een apart gedeelte is opgenomen voor aanbestedingen boven de drempel en een apart gedeelte voor aanbestedingen onder de drempel. Dit leidt er dan wel toe dat het grootste deel van de tekst twee keer in het model staat.
Graag horen wij in hoeverre aanbestedende diensten en ondernemers in de praktijk uit de voeten kunnen met de keuze voor twee modellen, danwel dat een van de bovenstaande opties de voorkeur geniet.


2.  In de concept eigen verklaring is voor aanbestedingen onder de Europese drempels gekozen om te verwijzen naar de in de aankondiging of het bestek gestelde uitsluitingsgronden. Dit omdat het aanbestedende diensten voor aanbestedingen onder de Europese drempels vrij staat te bepalen of (en zo ja welke) uitsluitingsgronden worden gesteld.
Andere mogelijkheid is:
a.       Toevoegen van een opsomming met de uitsluitingsgronden, zoals deze boven de Europese drempels gelden, aangevuld met een invulveld “overige” (waarin een aanbestedende dienst kan aangeven welke andere uitsluitingsgrond(en) worden gesteld). Zowel de verplichte als de facultatieve uitsluitingsgronden die boven de Europese drempels gelden, zullen dan in de eigen verklaring voor onder de drempel als facultatieve uitsluitingsgronden worden opgenomen.
Graag horen wij in hoeverre aanbestedende diensten en ondernemers in de praktijk uit de voeten kunnen met de gemaakte keuze, danwel dat bovenstaand alternatief de voorkeur geniet.

 3. Onder punt 5 van de concept eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels en punt 6 van de concept eigen verklaring boven de aanbestedingsdrempels, zijn enkele invulvelden opgenomen voor opmerkingen van de onderneming. Graag horen wij van u of de wijze waarop dat onderdeel nu in de eigen verklaring is opgenomen in de praktijk werkbaar is.

 4. Ook de selectiecriteria vallen onder de eigen verklaring. Graag horen wij van u of de wijze waarop de selectiecriteria in de concept eigen verklaring zijn opgenomen praktisch werkbaar is.

 Het consultatiedocument met de beide Eigen Verklaringen kunt u vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden/documenten-en-publicaties/brieven/2012/11/07/consultatiedocument-eigen-verklaring.html. Reacties op het consultatiedocument kunnen per e-mail (en per post) t/m vrijdag 30 november 2012 worden ingediend bij g.vandam@mineleni.nl.