Aanscherping nieuwe Aanbestedingswet

Datum: February 2, 2012
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: Bron: SConline

De Tweede Kamer stuurt aan op een aanscherping van de nieuwe Aanbestedingswet. Dat bleek vandaag (1 februari) tijdens het eerste deel van de behandeling van het voorstel.

Verschillende fracties willen dat er in de nieuwe wet een verwijzing komt naar de zogenaamde Gids proportionaliteit, die richtsnoeren bevat voor aanbestedingen onder de Europese drempelbedragen. Hierin staat bijvoorbeeld beschreven wat toelaatbaar is als het gaat om het clusteren van opdrachten of het stellen van eisen aan inschrijvers. Het kabinet was van plan deze regels niet verplicht te stellen, ondanks oproepen daartoe van ondernemersorganisaties.

VVD en ChristenUnie dienden een amendement in waarmee ze de wettelijke grondslag willen regelen. Het CDA staat hier ook positief tegenover, zei woordvoerder Koppejan. D66, SP en de SGP staan eveneens sympathiek tegenover het amendement, maar hebben nog vragen. SP-Kamerlid Gesthuizen wees er bijvoorbeeld op dat de teksten in de gids 'vaag' zijn en vreest daarom voor onduidelijkheid en extra rechtszaken.

VVD-Kamerlid Ziengs suggereerde dat de Eerste Kamer de wet en het amendement maar goed moet toetsen. SGP-Kamerlid Dijkgraaf verbaasde zich hierover en wees op de 'eigenstandige verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om deugdelijke wetgeving af te leveren'. Een eerder voorstel voor een Aanbestedingswet sneuvelde al in de Eerste Kamer.

Op hoofdlijnen zijn Kamer én kabinet het eens dat het midden- en kleinbedrijf meer kansen moet krijgen op overheidsopdrachten. Veel Kamerfracties willen bovendien dat er meer ruimte komt voor innovatie. Er zou daarom minder aanbesteed moeten worden op de laagste prijs. Een aantal partijen drong ook aan op meer aandacht voor duurzaamheid. Zo wil D66-Kamerlid Verhoeven dat een aanbestedende dienst goed let op de totale levensduur van een product.

De Kamer sprak in het eerste deel van het debat nauwelijks over het Europese voorstel voor nieuwe aanbestedingsregels. Vanuit wetenschappelijke hoek werd eerder gezegd dat het weinig zin heeft nu een nationale wet te maken met de Europese plannen in het verschiet. Nevi, de vereniging van inkoopprofessionals, sloot zich vandaag bij dat standpunt aan.