Voorstellen modernisering Europese richtlijnen/beleid voor overheidsopdrachten!

Datum: December 22, 2011
Categorie: Algemeen inkoopnieuws
Auteur: CBP, Naomi van 't Hof

De Europese Commissie heeft het 20 december de voorstellen voor de algehele herziening van de richtlijnen betreffende overheidsaanbestedingen bekendgemaakt. Naast voorstellen voor de bestaande richtlijnen voor klassieke overheden en speciale sectoren, heeft de Commissie ook een voorstelrichtlijn voor concessies ingediend. Het doel van de Commissie is het vergemakkelijken van overheidsaanbestedingen voor iedereen die hier dagelijks beroepshalve mee bezig is door middel van het vereenvoudigen en doeltreffender maken van de richtlijnen.

De hervormingen zijn gericht op:

Het vereenvoudigen en versoepelen van de regels en procedures, onder meer door de mogelijkheid om meer gebruik te maken van onderhandelingen, een uitbreiding van elektronische communicatiemiddelen en een vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers.

Het bevorderen van toegang tot aanbestedingen voor middelgrote en kleine ondernemingen, onder meer door een forse prikkel om opdrachten in percelen te splitsen en door een beperking van de eisen inzake financiële draagkracht voor het indienen van een inschrijving.

Het vergemakkelijken van een beter kwalitatief gebruik van overheidsopdrachten doordat rekening wordt gehouden met maatschappelijke en milieucriteria, zoals levenscycluskosten en integratie van kwetsbare en kansarme personen.

Overige onderdelen van de voorstellen zijn:

Verbeteringen van bestaande waarborgen om belangenconflicten, favoritisme en corruptie tegen te gaan door voor meer integriteit van de procedures te zorgen.

De aanwijzing door lidstaten van één nationale autoriteit belast met de bewaking, de uitvoering en de controle op overheidsaanbestedingen.

Het verwijderen van het onderscheid tussen 2A en 2B diensten met de introductie van een nieuwe categorie voor sociale, medische en onderwijsdiensten. Deze categorie diensten worden gegund via een specifiek regime met een hogere drempelwaarde (huidig voorstel € 500.000), waarbij alleen de aanbestedingsbeginselen met betrekking tot transparantie en gelijke behandeling van toepassing zijn.

Een verlicht regime voor alle aanbestedende diensten die niet op het centrale niveau (het Rijk) opereren, zoals lokale en regionale diensten. Zij kunnen gebruik maken van een voorafgaande aankondiging ter informatie om tot mededinging op te roepen. Wanneer dit gebeurd hoeven zij geen aankondiging van opdracht te publiceren. Tevens staat het hen vrij om de termijnen meer flexibel in te richten in onderling overleg met geïnteresseerden.

Aanbestedende diensten krijgen de mogelijkheid om inschrijvers uit te sluiten die in het verleden significante of aanhoudend tekort zijn geschoten in de nakoming van gesloten overeenkomsten.

Richtlijnvoorstel voor concessies

Het voorstel zal van toepassing zijn op alle concessies, dus ook de concessies voor diensten. Het doel van het voorstel is om een helder rechtskader in te stellen om te zorgen voor de rechtszekerheid die noodzakelijk is voor de autoriteiten in het kader van hun opdracht. Zij zijn erop gericht effectieve toegang tot de concessiemarkt te waarborgen voor alle Europese ondernemingen. Concessies moeten verplicht bekendgemaakt worden in het Publicatieblad van de EU. Tevens formuleert het voorstel verplichtingen voor aanbestedende diensten ten aanzien van de keuze van selectie- en gunningscriteria, bepaalde basisgaranties die tijdens de procedure moeten worden gerespecteerd en wordt de reikwijdte van de richtlijn inzake rechtsmiddelen (in Nederland de Wira) uitgebreid tot iedere belanghebbende bij het verkrijgen van een concessie.